Letný piatok o eure: mzdy, dôchodky, sociálne dávky

Autor: Šimon Biroščák <simonko.ok(at)gmail.com>, Téma: Verejnosť, Zdroj: euromena.sk, Vydané dňa: 28. 07. 2008

 1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo svojej Vyhláške č. 251/2008 ustanovuje podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na euro. Vytvára tak záväzné pravidlá pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, pre oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb, zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, pre oblasť sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.Čo podlieha duálnemu zobrazovaniu

Duálnemu zobrazovaniu podlieha mzda alebo plat, priemerný hodinový zárobok alebo pravdepodobný hodinový zárobok a priemerný mesačný zárobok alebo pravdepodobný mesačný zárobok, náhrada mzdy alebo platu, náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, odmena za prácu vykonávanú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, cestovné náhrady, príspevok a peňažné plnenie v rámci služieb zamestnanosti, ktorými sú príspevok poskytovaný na základe dohody alebo na základe predloženej žiadosti, odmena poskytovaná na základe zmluvy, vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré sa poskytli na základe dohody, náhrada časti cestovných výdavkov, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vrátane preplatku a nedoplatku a ďalšie oblasti v kompetencii MPSVR SR.

Dávky sociálneho poistenia

Patria sem aj dávky sociálneho poistenia, ktorými sú nemocenská dávka, dôchodková dávka, úrazová dávka, dávka garančného poistenia, dávka v nezamestnanosti, poistné na sociálne poistenie, ktorým je poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné do rezervného fondu solidarity, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, pokuta a penále v oblasti sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

Štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi a ďalšie

Vyhláška MPSVR stanovuje aj prepočet a zaokrúhľovanie životného minima ako spoločensky uznanej minimálnej hranice príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Ďalej sú to štátne sociálne dávky, ktorými sú prídavky na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Patrí sem aj dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a iné sociálne dávky, ktorými sú náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, dotácia na stravu, dotácia na školské potreby, dotácia na motivačný príspevok a dotácia na výkon osobitného príjemcu, príspevok na pohreb, peňažné platby v oblasti sociálnej pomoci, ktorými sú peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a ďalšie.

Pred zavedením eura

V období duálneho zobrazovania pred dňom zavedenia eura sa suma mzdy, platu alebo iných plnení poskytovaných v súvislosti s výkonom práce a poskytovaná v slovenských korunách, vo výplatnom doklade zobrazuje aj v eurách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného eurocentu, sa zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocentu, sa zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent.

Po zavedení eura

V období duálneho zobrazovania odo dňa zavedenia eura sa suma mzdy, platu alebo iných plnení poskytovaných v súvislosti s výkonom práce poskytovaná v eurách, vo výplatnom doklade zobrazuje aj v slovenských korunách. Suma sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na celé slovenské koruny tak, že celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nadol na najbližšiu slovenskú korunu a celkový vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jednej slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu slovenskú korunu.

Výplata mzdy, platu

Suma mzdy, platu alebo iných plnení poskytovaných v súvislosti s výkonom práce v slovenských korunách, na ktoré vznikol nárok za mesiac bezprostredne predchádzajúci ku dňu zavedenia eura, ktorá sa má vyplatiť alebo poukázať na určený bankový účet v eurách v období odo dňa zavedenia eura, sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Rovnako sa postupuje pri výplate mzdy, platu alebo iného plnenia poskytovaného v súvislosti s výkonom práce, ak nárok v slovenských korunách vznikol v inom období predo dňom zavedenia eura.

Priemerný zárobok

Suma priemerného hodinového zárobku zistená podľa osobitného predpisu zo mzdy zúčtovanej na výplatu v poslednom štvrťroku pred dňom zavedenia eura v slovenských korunách sa po prepočte konverzným kurzom zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Priemerný mesačný zárobok v eurách sa zistí vynásobením priemerného hodinového zárobku a priemerného počtu pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Výsledná suma priemerného mesačného zárobku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Ak v rozhodujúcom období bude zúčtovaná na výplatu mzda alebo časť mzdy, ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, pomerná časť mzdy pripadajúca na kalendárny štvrťrok po prepočte konverzným kurzom sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. 

2. Sociálna poisťovňa pripravila pre poberateľov dávok dôchodkového poistenia informáciu o dôchodkoch pri prechode na euro a spôsobe zaokrúhľovania. Na prepočet sumy dôchodku, ktorá bola uznaná v slovenských korunách, sa použije konverzný kurz 30,1260 koruny za 1 euro. Kurz sa použije na prepočet sumy dôchodkov rovnako, ako aj na prepočet akýchkoľvek iných hodnôt vyjadrených v slovenských korunách – potravín, služieb, energií a ďalších. Pri prepočte dôchodkov na eurá dôjde k zníženiu nominálnej sumy dôchodku, ale jeho reálna hodnota sa nezmení práve preto, že aj všetky ostatné finančné operácie sa prerátajú z korún na eurá.

Zaokrúhľovanie dôchodkov smerom nahor

Dôchodky a ostatné výdavky rozpočtu verejnej správy budú zaokrúhľované vždy smerom nahor v prospech ich poberateľov. Zaokrúhľovať sa budú na desať eurocentov nahor. Uvedený spôsob zaokrúhľovania sa nebude vzťahovať na situácie, keď nárok na dôchodok vznikol pred 1. januárom 2009, no príjemca si dôchodok neprevzal. Takéto dôchodky sa budú zaokrúhľovať na najbližší eurocent nahor a to preto, že ide o výdavok z rozpočtu Sociálnej poisťovne a tá je subjektom verejnej správy. Zaokrúhľovanie na najbližší eurocent nahor bude platiť aj v prípade, ak bude dôchodok poukázaný príjemcovi jednou poštovou poukážkou, pričom pôjde o dôchodok za viac kalendárnych mesiacov.

Dôchodky po zavedení eura

Ak sa o nároku na dôchodok rozhodne až po zavedení eura a dôchodok bude priznaný spätne od dátumu pred 1. januárom 2009, suma dôchodku sa určí v slovenských korunách. Suma dôchodku patriaca odo dňa priznania dôchodku do 31.12. 2008 (doplatok do dňa zavedenia eura), sa po prepočítaní konverzným kurzom zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. Suma dôchodku sa k 1. januáru 2009 prepočíta na 10 eurocentov a doplatok za obdobie po zavedení eura sa určí už zo sumy dôchodku vyjadrenej v eurách.

Duálne zobrazovanie

O sume vyplácaného dôchodku v korunách a neskôr v eurách bude každý poberateľ dôchodku oboznámený prostredníctvom duálneho zobrazenia sumy dôchodku v slovenských korunách aj v eurách. Takisto tam bude uvedená hodnota konverzného kurzu 30,1260 koruny za euro. S duálnym zobrazovaním začne Sociálna poisťovňa mesiac po určení konverzného kurzu a takto bude suma dôchodku zobrazená až do konca roku 2009. Pri duálnom zobrazovaní sa suma dôchodku do 31.12. 2008 zaokrúhli na 10 eurocentov nahor. Od 1.1. 2009 sa bude uvádzať suma v eurách a v duálnom zobrazení budú slovenské koruny zaokrúhlené na celú korunu nahor.

Termíny vyplatenia dôchodkov v januári 2009

K vyplateniu dôchodkov v prvých termínoch splatnosti v mesiaci január 2009 (splatnosti 2., 4. a 6. januára), nedôjde k zmene z dôvodu prechodu koruny na euro. Keďže však dni 4. január a 6. január 2009 pripadnú na dni pracovného pokoja, výplatné termíny budú 5. januára a 7. januára 2009. Ak prijíma dôchodca dôchodok prostredníctvom bankového prevodu na svoj bankový účet, termín prvej splatnosti v januári 2009 (splatnosť 2. januára) bude z dôvodu prechodu na euro posunutý na 5. január 2009

Výplatná páska