Lekárnička v aute podľa novej vyhlášky

Autor: Šimon Biroščák <simonko.ok(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Zdroj: Internet, Vydané dňa: 30. 04. 2009

 Poznajte nové predpisy a vyhnite sa zbytočným pokutám.Ministerstvo zdravotníctva pripravilo vyhlášku, ktorou sa uvádzajú podrobnosti o druhoch a obsahu (výbave) lekárničiek pre cestnú dopravu (tzv. autolekárničiek). Táto téma bola pomerne dosť medializovaná, najmä v súvislosti s povinnosťou mať či nemať kartu prvej pomoci, a v akej podobe by takáto karta mala byť.

Dňa 20. 4. 2009 bola táto vyhláška č. 143/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu, publikovaná v Zbierke zákonov, pričom účinnosť nadobúda 1. 5. 2009 a obsahovo je prepojená na vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR č. 578/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Pozor na odlišnosti od návrhu vyhlášky!
Vyhláška v znení, v akom bola publikovaná v Zbierke zákonov je v niektorých kľúčových bodoch odlišná od návrhu, ktorý bol predmetom mediálnych diskusií. Zásadnou zmenou a de facto aj informáciou pre prevádzkovateľov vozidiel je to, že všetky pôvodné lekárničky, ktoré v súčasnosti spĺňajú požiadavky v zmysle platných právnych predpisov, budú môcť byť používané aj po dátume 1. 5. 2009, a to až do dátumu ich spotreby (expirácie), uvedenej na lekárničke.

V praxi to teda znamená, že nemáte právnu povinnosť mať vo vozidle lekárničku, ktorá zodpovedá požiadavkám podľa vyhlášky č. 143/2009 Z.z., ak je Vaše vozidlo vybavené lekárničkou, zodpovedajúcej súčasným požiadavkám a ak neuplynula doba spotreby tejto lekárničky. Z toho vyplýva, že nemáte ani povinnosť mať vo vozidle kartu prvej pomoci.

Porovnanie rozdielov obsahu lekárničiek pre osobné motorové vozidlá od a do 1. 5. 2009.

Na čo si teda dať pozor?
V období od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2009 môžu byť v predaji aj autolekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov iba vtedy, ak obsahujú aj kartu prvej pomoci a sú označené dátumom výroby. Preto si dávajte pozor, akú lekárničku si od 1. 5. 2009 kúpite.

Novo definovaný obsah lekárničky je povinný pre všetky lekárničky, uvádzané na domáci trh od 1. 8. 2009 vrátane. Od tohto dátumu môžu byť teda v predaji iba lekárničky, zodpovedajúce štandardu podľa novej vyhlášky. Základným rozlišovacím znakom je, že musí byť oranžovej farby a musia v nej byť štyri samostatné moduly:

Modul č.1 = Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu,
Modul č.2 = Malé rany, odreniny,
Modul č.3 = Veľké rany, krvácanie, popáleniny,
Modul č.4 = Zlomeniny, poranenia kĺbov.
Súčasťou novej lekárničky musí byť teda aj karta prvej pomoci, ktorej vizualizáciu nájdete v prílohe (presný vzor vychádza z citovanej vyhlášky). Každý z modulov možno dokúpiť aj osobitne (t. j. aj kartu prvej pomoci).

Akonáhle však uplynie doba spotreby Vašej súčasnej lekárničky, je Vašou povinnosťou okamžite ju nahradiť lekárničkou podľa vyhlášky 143/2009 Z.z.. Preto si treba starostlivo strážiť dátum spotreby, aby ste sa vyhli prípadnej sankcii!

Vzor karty prvej pomoci podľa vyhlášky.

Zadná strana musí obsahovať nasledovný text:

1. Krvácanie
Ranu zakry sterilnou gázou a pevne obviaž obväzom. Ak obväz rýchlo presakuje, stlač rukou, končatinu nadvihni. Pri krvácaní z nosa alebo z úst daj hlavu do polohy na boku!

2. Bezvedomie
Zisti, či dýcha. Ak nedýcha, uvoľni mu dýchacie cesty a začni s nepriamou masážou srdca a následne záchrannými dychmi (pozri OBRÁZOK) v pomere 30:2. U detí sa začína 5 záchrannými dychmi, následne ako u dospelých. Ak dýcha a nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné vážne poranenia, daj raneného do stabilizovanej polohy.

3. Podozrenie na poranenie chrbtice
Ranenému znehybni hlavu, a ak to nie je nevyhnutné, viac ním nehýb.

4. Poranenie hrudníka a brucha
Poranenie zakry sterilnou gázou. Zabodnuté predmety nevyťahuj! Zraneného prikry. Nepodávaj mu jesť a piť!

5. Zlomeniny
Končatinu nenaprávaj. Znehybni ju pevným materiálom (kĺb nad a pod zlomeninou). Otvorenú zlomeninu prekry sterilnou gázou.

6. Popáleniny
Popálených miest sa nikdy nedotýkaj! Prilepené šatstvo z rany neodstraňuj! Postihnuté miesta sterilne prekry.


Záver
Samozrejme, s ohľadom na účel, ktorý má nový štandard lekárničky priniesť môžeme iba odporučiť, aby ste si v záujme čo najrýchlejšieho prístupu k hlavným zásadám pre poskytnutie prvej pomoci v prípade dopravnej nehody zaobstarali kartu prvej pomoci, ktorá bude zodpovedať vzoru podľa prílohy, prípadne aby ste si zakúpili celý komplet lekárničky podľa novej vyhlášky (teda aj s kartou prvej pomoci). Ale opakujeme, ak je vaša súčasná lekárnička v poriadku (jej obsah) a má dátum spotreby presahujúci dátum 1. 5. 2009, nie ste až do dátumu uplynutia jej spotreby povinný mať ako súčasť povinnej výbavy vozidla lekárničku v zmysle novej vyhlášky 143/2009 Z.z.

A ešte jeden poznatok - Ak Vás zastaví policajná hliadka na ceste  NEZABUDNITE - ihneď zapnúť výstražné svetlá - ušetríte min. 30,- EUR, ak Vás vyzvú aby ste vytiahli lekárničku a máte ju v kufri, NEZABUDNITE si natiahnuť reflexnú vestu - ušetríte min. 50,- EUR. Toto je špecialita policajtov v okrese Galanta, ale možno (bude) aj niekde inde.